Nếu Mỹ vỡ nợ, điều gì sẽ xảy ra?

Mỹ chưa bao giờ vỡ nợ trước đây, vì vậy không ai có thể chắc chắn điều gì có thể xảy đến nếu Mỹ vợ nợ thật, tuy nhiên đó …

VinaSecurities 09-05-2023 11:07:38

Trải nghiệm đầu tư thông minh
cùng VNSC by Finhay

Scroll to top