Quy định giao dịch Chứng chỉ quỹ mở

VNSC thông tin tới bạn về các quy định khi thực hiện giao dịch Chứng chỉ quỹ mở, cụ thể như sau:

1. Về thời gian giao dịch – Ngày giao dịch T

Ngày giao dịch Thời gian
Đặt lệnh Chuyển tiền đến VNSC (*) Chuyển tiền đến ngân hàng giám sát Thanh toán lệnh bán của ngân hàng giám sát Cập nhật giá
Quỹ NTPPF (Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng NTP) Từ thứ 2 - thứ 6 Trước 14h30 ngày T - 1 Trước 15h30 ngày T - 1 Trước 23h00 ngày T - 1 Ngày T + 5 10 - 12h hàng ngày
Quỹ MAGEF (Quỹ Đầu tư Cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam) Từ thứ 2 - thứ 6 Trước 11h00 ngày T - 1 Trước 15h30 ngày T - 1 Trước 17h00 ngày T - 1 Ngày T + 5 16-17h hàng ngày
Quỹ DCAF (Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN) Thứ 3 hàng tuần Trước 11h30 ngày T - 1 Trước 14h30 ngày T - 1 Trước 14h45 ngày T - 1 Ngày T + 4 16-17h thứ 3 hàng tuần
Quỹ DFIX (Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN) Thứ 3 hàng tuần Trước 11h30 ngày T - 1 Trước 14h30 ngày T - 1 Trước 14h45 ngày T - 1 Ngày T + 4 16-17h thứ 3 hàng tuần
Quỹ VESAF (Quỹ Đầu tư Cổ phiếu tiếp cận thị trường VinaCapital) Từ thứ 2 - thứ 6 Trước 14h40 ngày T - 1 Trước 15h30 ngày T - 1 Trước 17h00 ngày T - 1 Ngày T + 5 12-13h hàng ngày
Quỹ VEOF (Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital) Từ thứ 2 - thứ 6 Trước 14h40 ngày T - 1 Trước 15h30 ngày T - 1 Trước 17h00 ngày T - 1 Ngày T + 5 12-13h hàng ngày
Quỹ VIBF (Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital) Từ thứ 2 - thứ 6 Trước 14h40 ngày T - 1 Trước 15h30 ngày T - 1 Trước 17h00 ngày T - 1 Ngày T + 5 12-13h hàng ngày
Quỹ VFF (Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaCapital) Thứ 3, thứ 5 hàng tuần Trước 14h40 ngày T - 1 Trước 15h30 ngày T - 1 Trước 17h00 ngày T - 1 Ngày T + 5 12-13h thứ 3, 5 hàng tuần
Quỹ HDBOND (Quỹ Đầu tư Trái phiếu lợi tức cao HD) Từ thứ 2 - thứ 6 Trước 14h45 ngày T - 1 Trước 15h30 ngày T - 1 Trước 16h00 ngày T - 1 Ngày T + 1 16h-17h hàng ngày
Quỹ DCDS (Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC) Từ thứ 2 - thứ 6 Trước 14h30 ngày T - 1 Trước 15h30 ngày T - 1 Trước 22h00 ngày T - 1 Ngày T + 3 16h-17h hàng ngày
Quỹ DCDE (Quỹ đầu tư Cổ phiếu tập trung cổ tức DC) Từ thứ 2 - thứ 6 Trước 14h30 ngày T - 1 Trước 15h30 ngày T - 1 Trước 22h00 ngày T - 1 Ngày T + 3 16h-17h hàng ngày
Quỹ DCBF (Quỹ đầu tư Trái phiếu DC) Thứ 6 hàng tuần Trước 14h30 ngày T - 1 Trước 15h30 ngày T - 1 Trước 22h00 ngày T - 1 Ngày T + 5 16h-17h thứ 6 hàng tuần
Quỹ DCIP (Quỹ đầu tư trái phiếu gia tăng thu nhập cố định DC) Từ thứ 2 - thứ 6 Trước 11h30 ngày T - 1 Trước 15h30 ngày T - 1 Trước 22h00 ngày T - 1 Ngày T 16h-17h hàng ngày
Quỹ UVEEF (Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam) Từ thứ 2 - thứ 6 Trước 14h45 ngày T - 1 Trước 15h30 ngày T - 1 Trước 22h00 ngày T - 1 Ngày T + 5 16h-17h hàng ngày
Quỹ BVBF (Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt) Thứ 4 hàng tuần Trước 14h40 ngày T - 1 Trước 15h30 ngày T - 1 Trước 24h00 ngày T - 1 Ngày T + 5 16h-17h thứ 4 hàng tuần
Quỹ BVPF (Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt) Thứ 3, thứ 6 hàng tuần Trước 14h40 ngày T - 1 Trước 15h30 ngày T - 1 Trước 24h00 ngày T - 1 Ngày T + 5 16h-17h thứ 3, 6 hàng tuần
Quỹ BVFED (Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt) Thứ 5 hàng tuần Trước 14h40 ngày T - 1 Trước 15h30 ngày T - 1 Trước 24h00 ngày T - 1 Ngày T + 5 16h-17h thứ 5 hàng tuần
Quỹ LHBF (Quỹ Đầu tư trái phiếu Lighthouse) Thứ 5 hàng tuần Trước 14h30 ngày T - 1 Trước 15h30 ngày T - 1 Trước 16h00 ngày T - 1 Ngày T + 5 16h-17h thứ 5 hàng tuần
Quỹ VNDAF (Quỹ Đầu tư Chủ động VND) Từ thứ 2 - thứ 6 Trước 14h45 ngày T - 1 Trước 15h30 ngày T - 1 Trước 17h00 ngày T - 1 Ngày T + 3 16h-17h hàng ngày
Quỹ VNDBF (Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND) Từ thứ 2 - thứ 6 Trước 14h45 ngày T - 1 Trước 15h30 ngày T - 1 Trước 17h00 ngày T - 1 Ngày T + 5 16h-17h hàng ngày
Quỹ VCBFBCF (Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF) Thứ 3, thứ 5 hàng tuần Trước 14h00 ngày T - 1 Trước 15h30 ngày T - 1 Trước 16h00 ngày T - 1 Ngày T + 5 16h-17h thứ 3, thứ 5 hàng tuần
Quỹ VCBFMGF (Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng VCBF) Thứ 3, thứ 5 hàng tuần Trước 14h00 ngày T - 1 Trước 15h30 ngày T - 1 Trước 16h00 ngày T - 1 Ngày T + 5 16h-17h thứ 3, thứ 5 hàng tuần
Quỹ VCBFTBF (Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF) Thứ 3, thứ 5 hàng tuần Trước 14h00 ngày T - 1 Trước 15h30 ngày T - 1 Trước 16h00 ngày T - 1 Ngày T + 5 16h-17h thứ 3, thứ 5 hàng tuần
Quỹ VCBFFIF (Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF) Thứ 3, thứ 5 hàng tuần Trước 14h00 ngày T - 1 Trước 15h30 ngày T - 1 Trước 16h00 ngày T - 1 Ngày T + 5 16h-17h thứ 3, thứ 5 hàng tuần
Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Mirae Asset Việt Nam (MAFF) Từ thứ 2 - thứ 6 Trước 11h00 ngày T-1 Trước 15h30 ngày T - 1 Trước 17h00 ngày T - 1 Ngày T + 5 16h-17h hàng ngày
Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Kinh Tế Hiện Đại VinaCapital (VMEEF) Từ thứ 2 - thứ 6 Trước 14h40 ngày T-1 Trước 15h30 ngày T - 1 Trước 16h00 ngày T - 1 Ngày T + 5 12h-13h hàng ngày

(*) Đây là thời gian cuối cùng VNSC thu tiền tại Tài khoản Tiền VNSC của bạn để chuyển sang Ngân hàng giám sát cho lệnh mua Chứng chỉ quỹ của phiên giao dịch ngày T.

2. Về giá trị giao dịch tối thiểu và số dư tối thiểu (chứng chỉ quỹ)

Giá trị giao dịch tối thiểu Số dư tối thiểu (chứng chỉ quỹ)
Giá trị mua Giá trị bán
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng NTP (NTPPF) 500.000 đồng Không quy định Không quy định
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam (MAGEF) 1.000.000 đồng Không quy định 100 CCQ
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DCAF) 100.000 đồng 10 CCQ Không quy định
Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (DFIX) 100.000 đồng 10 CCQ Không quy định
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu tiếp cận thị trường VinaCapital (VESAF) 100.000 đồng 10 CCQ 10 CCQ
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital (VEOF) 100.000 đồng 10 CCQ 10 CCQ
Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital (VIBF) 100.000 đồng 10 CCQ 10 CCQ
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaCapital (VFF) 100.000 đồng 10 CCQ 10 CCQ
Quỹ Đầu tư Trái phiếu lợi tức cao HD (HDBOND) 100.000 đồng 10 CCQ 10 CCQ
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) 100.000 đồng 2 CCQ Không quy định
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức DC (DCDE) 100.000 đồng 2 CCQ Không quy định
Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF) 100.000 đồng 2 CCQ Không quy định
Quỹ Đầu tư Trái phiếu gia tăng thu nhập cố định DC (DCIP) 10.000 đồng 2 CCQ Không quy định
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu United ESG Việt Nam (UVEEF) 100.000 đồng 10 CCQ 10 CCQ
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) 1.000.000 đồng 5 CCQ 5 CCQ
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF) 1.000.000 đồng 5 CCQ 5 CCQ
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) 1.000.000 đồng 5 CCQ 5 CCQ
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse (LHBF) 100.000 đồng 10 CCQ Không quy định
Quỹ Đầu tư Chủ động VND (VNDAF) 100.000 đồng Không quy định Không quy định
Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (VNDBF) 100.000 đồng Không quy định Không quy định
Quỹ VCBFBCF (Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF) 100.000 đồng 5 CCQ 5 CCQ
Quỹ VCBFMGF (Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng VCBF) 100.000 đồng 5 CCQ 5 CCQ
Quỹ VCBFTBF (Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF) 100.000 đồng 5 CCQ 5 CCQ
Quỹ VCBFFIF (Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF) 100.000 đồng 5 CCQ 5 CCQ
Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Mirae Asset Việt Nam (MAFF) 1.000.000 đồng Không quy định 100 CCQ
Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Kinh Tế Hiện Đại VinaCapital (VMEEF) 100.000 đồng 10 CCQ 10 CCQ

themes Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm themes

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

  • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
  • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngay 
Safe-256
themes Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm themes

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Nổi bật

Danh mục chứng khoán ký quỹ (Margin) tại VNSC by Finhay

Danh sách chứng khoán được giao dịch ký quỹ tại VNSC (Cập nhật tháng 06.2024) Tải về danh mục tại đây

themes VNSC By Finhay themes 02-06-2024 10:15:06

HayBond – Đầu tư an toàn, lợi nhuận hấp dẫn

Chính sách và mô tả sản phẩm dưới đây chỉ đúng ở thời điểm tháng 06/2024. Để nắm được thông tin cập nhật chính xác nhất về sản phẩm, vui …

themes VNSC By Finhay themes 01-06-2024 11:00:02

[Cảnh báo] Thận trọng với các hình thức lừa đảo giả mạo VNSC by Finhay

18/03/2024 Kính gửi Quý khách hàng, Hiện nay, chúng tôi đã ghi nhận một số trường hợp lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản qua hình thức chuyển khoản vào …

themes VNSC By Finhay themes 18-03-2024 11:24:37

CEO Chứng khoán Vina tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc cùng lãnh đạo UBCKNN

Ngày 07/3 vừa qua, tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với …

themes Nguyễn Hương Giang themes 11-03-2024 2:28:13

[Cảnh báo] Thận trọng với những trang web giả mạo Finhay và VNSC by Finhay

Kính gửi quý khách hàng,  Hiện nay đang xuất hiện nhiều website giả mạo Finhay, các website này có địa chỉ như: https://finhay.co/, https://finhay.net/,… với hình thức và nội dung tương …

themes VNSC by Finhay themes 30-01-2024 5:19:56

Ra mắt sản phẩm Hoàn tiền mua sắm trên VNSC by Finhay

Từ ngày 07/12/2023, sản phẩm Hoàn tiền mua sắm chính thức được ra mắt trên ứng dụng VNSC by Finhay. 1. Hoàn tiền mua sắm là gì? Hoàn tiền mua …

themes VNSC By Finhay themes 07-12-2023 10:52:24

VNSC CBTT Thông báo thay đổi nhân sự

Chi tiết theo file đính kèm

themes VNSC By Finhay themes 19-07-2024 9:06:40

[VNSC]_BÁO CÁO TÀI CHÍNH QÚY II/2024

Chi tiết theo file đính kèm

themes VNSC By Finhay themes 18-07-2024 4:52:36

Doanh thu BSR đạt 24.611 tỷ đồng trong quý II/2024

Trong quý II/2024, Lọc hóa dầu Bình Sơn mã chứng khoán BSR có bảo dưỡng tổng lần thứ 5 cho nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Doanh thu ước tính …

themes VNSC by Finhay themes 18-07-2024 4:27:05

Bản tin chứng khoán ngày 18/07: VN-Index đảo chiều cuối phiên, khối ngoại mua ròng trở lại

Hôm nay, thị trường mở cửa khá ảm đạm do ảnh hưởng từ phiên bán tháo hôm qua. Chỉ số chung có lúc đã đánh rơi hơn 10 điểm. Tuy …

themes VNSC by Finhay themes 18-07-2024 4:08:37

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

  • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
  • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngay 
Safe-256

Trải nghiệm đầu tư thông minh
cùng VNSC by Finhay

templates Quét mã để tải xuống
ứng dụng VNSC by Finhay