Biểu phí giao dịch tại VNSC

Biểu phí giao dịch Phí giao dịch: 0,1%/giá trị giao dịch Phí chuyển khoản chứng khoán để thực hiện thanh toán: 0,3 đồng/1 chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng …

VinaSecurities 10-02-2023 4:43:16

Trải nghiệm đầu tư thông minh
cùng VNSC by Finhay

Scroll to top