Biểu phí giao dịch tại VNSC

Biểu phí giao dịch chứng khoán cơ sở

STT LOẠI DỊCH VỤ MỨC PHÍ
1 Phí giao dịch (khớp lệnh)
Cổ phiếu 0,1%/giá trị giao dịch (Đã bao gồm phí trả Sở Giao dịch)
Trái phiếu 0,05%/giá trị giao dịch (Đã bao gồm phí trả Sở Giao dịch)
2 Phí bán thanh toán bù trừ 0,3 đồng/chứng khoán/lần
3 Thuế bán 0,1%/giá trị giao dịch
Tổng phí NĐT bên mua = Phí giao dịch (khớp lệnh)
Tổng phí NĐT bên bán = Phí giao dịch (khớp lệnh) + Thuế bán + Phí bán TTBT

 

Biểu phí giao dịch chứng chỉ quỹ mở

STT LOẠI DỊCH VỤ MỨC PHÍ
1 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng NTP (NTPPF)
Phí mua Miễn phí
Phí bán
            Dưới 6 tháng 1%/giá trị giao dịch
            Tròn 6 tháng đến tròn 9 tháng 0.75%/giá trị giao dịch
            Tròn 9 tháng đến tròn 12 tháng 0.5%/giá trị giao dịch
            Trên 12 tháng Miễn phí
2 Quỹ đầu tư Cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam (MAGEF)
Phí mua
            Giá trị giao dịch < 20 tỷ 0.75%/giá trị giao dịch
            Giá trị giao dịch >= 20 tỷ Miễn phí
Phí bán
            Dưới 365 ngày 1.25%/giá trị giao dịch
            Trên 365 ngày Miễn phí
Thuế bán 0.1%/giá trị giao dịch
Phí chuyển đổi 0.5%
3 Quỹ đầu tư Tăng trưởng DFVN (DCAF)
Phí mua 
            <500 triệu                                     2%
              Từ 500 triệu đến < 01 tỷ 1.5%
              Từ 01 tỷ đến 10 tỷ 1%   
              Trên 10 tỷ 0%
Phí bán (theo thời gian nắm giữ)
              6 tháng 2%
              Trên 6 tháng đến 12 tháng 1.5%
              Trên 12 tháng đến 18 tháng 1%
              Trên 18 tháng 0%
Phí chuyển đổi (theo giá trị chuyển đổi) 0.3%
4 Quỹ đầu tư Trái phiếu DFVN (DFIX)
Phí mua (theo giá trị mua)
              Dưới 100 triệu  0.5%
              Từ 100 triệu  0%
Phí bán (theo thời gian nắm giữ)
              Dưới 3 tháng  0.5%
              Từ 3 tháng  0%
    5 Quỹ đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường VinaCapital (VESAF)
Phí mua Miễn phí
Phí bán (theo thời gian nắm giữ)
              Dưới 1 năm  2.0%
              Từ 1 năm – Dưới 2 năm 1.5%
              Từ 2 năm trở lên  0.5% 
Phí chuyển đổi Miễn phí
6 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital (VEOF)
Phí mua Miễn phí
Phí bán (theo thời gian nắm giữ)
              Dưới 1 năm  2%
              Từ 1 năm – Dưới 2 năm 1.5%
              Từ 2 năm trở lên  0.5% 
Phí chuyển đổi Miễn phí
7 Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital (VIBF)
Phí mua Miễn phí
Phí bán (theo thời gian nắm giữ)
              Dưới 1 năm  2%
              Từ 1 năm – Dưới 2 năm 1.5%
              Từ 2 năm trở lên  0.5% 
Phí chuyển đổi Miễn phí
8 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaCapital (VFF)
Phí mua Miễn phí
Phí bán (theo thời gian nắm giữ)
              Dưới 1 năm  2%
              Từ 1 năm – Dưới 2 năm 0.5%
              Từ 2 năm trở lên  Miễn phí
Phí chuyển đổi Miễn phí
9 Quỹ Đầu tư Trái phiếu lợi tức cao HD (HDBOND)
Phí mua Miễn phí
Phí bán (theo thời gian nắm giữ)
            Từ 0 đến dưới 91 ngày  0.5%
            Từ 91 ngày đến dưới 180 ngày 0.4%
            Từ 180 ngày đến dưới 270 ngày 0.3% 
            Từ 270 ngày đến 365 ngày  0.2%
            Trên 365 ngày Miễn phí
10 Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS - VFMVF1)
Phí mua Miễn phí
Phí bán
          Dưới 12 tháng 1.5%
          12-24 tháng  0.5%
          Trên 24 tháng  Miễn phí
Phí chuyển đổi Miễn phí
11 Quỹ đầu tư Cổ phiếu tập trung cổ tức DC (DCDE - VFMVF4)
Phí mua Miễn phí
Phí bán
          Dưới 12 tháng 1.5%
          12-24 tháng  0.5%
          Trên 24 tháng  Miễn phí
Phí chuyển đổi Miễn phí
12 Quỹ đầu tư Trái phiếu DC (DCBF - VFMVFB)
Phí mua Miễn phí
Phí bán
          Dưới 6 tháng  1%
          6-12 tháng 0.5%
          Trên 12 tháng  Miễn phí
Phí chuyển đổi
          Dưới 180 ngày 1%
          180 ngày trở lên Miễn phí
13 Quỹ đầu tư trái phiếu gia tăng thu nhập cố định DC (DCIP - VFMVFC)
Phí mua Miễn phí
Phí bán Miễn phí (từ 15/09/2023)
Phí chuyển đổi Miễn phí
14 Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (UVEEF)
Phí mua Miễn phí
Phí bán
          Dưới 12 tháng 2%
          Từ 12-24 tháng 1.5%
          Trên 24 tháng Miễn phí
15 Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF)
Phí mua
          < 2,000,000,000 0.12%
              2,000,000,000 - 5,000,000,000 0.1%
        >= 5,000,000,000 0.06%
Phí bán
          < 3 tháng 0.3%
              3 - 6 tháng 0.2%
            6 - 12 tháng 0.15%
      >= 12 tháng Miễn phí
Phí chuyển đổi 0,1% hoặc miễn phí đối với CCQ nắm giữ trên 06 tháng
16 Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF)
Phí mua
          < 2,000,000,000 0.2%
              2,000,000,000 - 5,000,000,000 0.12%
              5,000,000,000 - 20,000,000,000 0.08%
        >= 20,000,000,000 0.06% 
Phí bán
          < 3 tháng 0.5%
              3 - 6 tháng 0.4%
              6 - 12 tháng 0.3%
        >= 12 tháng Miễn phí
Phí chuyển đổi 0,1% hoặc miễn phí đối với CCQ nắm giữ trên 06 tháng
17 Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED)
Phí mua
          < 2,000,000,000 0.2%
              2,000,000,000 - 5,000,000,000 0.12%
              5,000,000,000 - 20,000,000,000 0.08%
        >= 20,000,000,000 0.06% 
Phí bán
          < 3 tháng 0.5%
              3 - 6 tháng 0.3%
        >= 6 tháng Miễn phí
Phí chuyển đổi 0,1% hoặc miễn phí đối với CCQ nắm giữ trên 03 tháng
18 Quỹ Đầu tư trái phiếu Lighthouse (LHBF)
Phí mua Miễn phí
Phí bán
          < 6 tháng 0.5%
        Từ 6 - dưới 9 tháng 0.3%
        Từ 9 - dưới 12 tháng 0.15%
        >= 12 tháng Miễn phí
Phí chuyển đổi 0.5%
19 Quỹ Đầu tư Chủ động VND (VNDAF)
Phí mua Miễn phí
Phí bán
          < 6 tháng 2%
        Từ 6 - dưới 12 tháng 1.5%
        Từ 12 - dưới 24 tháng 1%
        >= 24 tháng Miễn phí
Phí chuyển đổi 0.5%
20 Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (VNDBF)
Phí mua Miễn phí
Phí bán
            Dưới 3 tháng 1%
            Từ 3 tháng - dưới 6 tháng 0.35%
            Từ 6 tháng - dưới 9 tháng 0.25%
            Trên 9 tháng Miễn phí
Phí chuyển đổi 0.5%
21 Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF-BCF)
Phí mua Miễn phí
Phí bán
            <= 1 tháng 3%
            Trên 1 tháng - 12 tháng 2%
            Trên 12 tháng - 24 tháng 0.5%
            Trên 24 tháng Miễn phí
22 Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng VCBF (VCBF-MGF)
Phí mua Miễn phí
Phí bán
            <= 1 tháng 3%
            Trên 1 tháng - 12 tháng 2%
            Trên 12 tháng - 24 tháng 0.5%
            Trên 24 tháng Miễn phí
23 Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (VCBF-TBF)
Phí mua Miễn phí
Phí bán
            <= 1 tháng 3%
            Trên 1 tháng - 12 tháng 2%
            Trên 12 tháng - 24 tháng 0.5%
            Trên 24 tháng Miễn phí
24 Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF (VCBF-FIF)
Phí mua Miễn phí
Phí bán
            <= 1 tháng 2%
            Trên 3 tháng - 12 tháng 1%
            Trên 12 tháng Miễn phí
25 Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Mirae Asset Việt Nam (MAFF)
Phí mua 0.1% (giá trị mua)
Phí bán
            < 183 ngày 0.5%
            Từ 183 ngày - 365 ngày 0.15%
            Trên 365 ngày Miễn phí
Phí chuyển đổi Miễn phí
26 Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Kinh Tế Hiện Đại VinaCapital (VMEEF)
Phí mua Miễn phí
Phí bán
          Dưới 1 năm 2%
            Từ 1 năm - Dưới 2 năm 1.5%
            Từ 2 năm trở lên 0.5%
Phí chuyển đổi Miễn phí

*Lưu ý: Việc thực hiện giao dịch sẽ mất phí chuyển khoản, mức phí này sẽ phụ thuộc vào từng Ngân hàng Giám sát.

 

Biểu phí lưu ký

STT Loại dịch vụ Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ (CCQ đóng niêm yết và CCQ ETF), Chứng quyền có đảm bảo Trái phiếu
1 Phí lưu ký 0,27 đồng/CK/tháng 0,18 đồng/CK/tháng
2 Phí thừa kế, cho, biếu, tặng (Tối thiểu 50.000 đồng) 0,2%/giá trị giao dịch theo mệnh giá 0,01%/giá trị giao dịch theo mệnh giá
3 Phí phong tỏa chứng khoán(Tối thiểu 50.000 đồng Tối đa 20.000.000 đồng) 0,2%/giá trị giao dịch theo mệnh giá 0,02%/giá trị giao dịch theo mệnh giá
4 Phí chuyển khoản chứng khoán(Tối đa 300.000 đồng) 0,3 đồng/chứng khoán/lần
5 Phí đóng tài khoản 100.000 đồng
6 Phí chuyển quyền sở hữu 0,2%/giá trị giao dịch
7 Thuế quyền nhận lợi tức (cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ tức phiếu thưởng, lãi trái phiếu) 5%/giá trị thanh toán (giá trị thanh toán tính trên mệnh giá của cổ phiếu/trái phiếu)
8 Thuế quyền nhận lợi tức (chứng quyền)  0,1%/giá trị thanh toán (giá trị thanh toán tính trên giá thanh toán do tổ chức phát hành công bố)
9 Phí cầm cố 100.000 đồng/giao dịch, thuế VAT cầm cố: 0,1%/giá trị cầm cố

 

Biểu phí dịch vụ tài chính

STT LOẠI DỊCH VỤ MỨC PHÍ
1 Lãi suất giao dịch ký quỹ
              Lãi suất trong hạn 13,9%/năm
              Lãi suất quá hạn 19,9%/năm
2 Lãi suất ứng trước tiền bán (Số phí ứng trước tối thiểu 10.000 đồng/lần đối với ứng trước tiền bán thủ công) 12%/năm
3 Phí gia hạn nợ online (Tối thiểu 10.000 đồng) 0,3%/giá trị gia hạn
themes Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm themes

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

  • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
  • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngay 
Safe-256
themes Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm themes

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Nổi bật

Danh mục chứng khoán ký quỹ (Margin) tại VNSC by Finhay

Danh sách chứng khoán được giao dịch ký quỹ tại VNSC (Cập nhật tháng 06.2024) Tải về danh mục tại đây

themes VNSC By Finhay themes 02-06-2024 10:15:06

HayBond – Đầu tư an toàn, lợi nhuận hấp dẫn

Chính sách và mô tả sản phẩm dưới đây chỉ đúng ở thời điểm tháng 06/2024. Để nắm được thông tin cập nhật chính xác nhất về sản phẩm, vui …

themes VNSC By Finhay themes 01-06-2024 11:00:02

[Cảnh báo] Thận trọng với các hình thức lừa đảo giả mạo VNSC by Finhay

18/03/2024 Kính gửi Quý khách hàng, Hiện nay, chúng tôi đã ghi nhận một số trường hợp lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản qua hình thức chuyển khoản vào …

themes VNSC By Finhay themes 18-03-2024 11:24:37

CEO Chứng khoán Vina tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc cùng lãnh đạo UBCKNN

Ngày 07/3 vừa qua, tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với …

themes Nguyễn Hương Giang themes 11-03-2024 2:28:13

[Cảnh báo] Thận trọng với những trang web giả mạo Finhay và VNSC by Finhay

Nội DungBiểu phí giao dịch chứng khoán cơ sởBiểu phí giao dịch chứng chỉ quỹ mởBiểu phí lưu kýBiểu phí dịch vụ tài chínhKính gửi quý khách hàng,  Hiện nay …

themes VNSC by Finhay themes 30-01-2024 5:19:56

Ra mắt sản phẩm Hoàn tiền mua sắm trên VNSC by Finhay

Từ ngày 07/12/2023, sản phẩm Hoàn tiền mua sắm chính thức được ra mắt trên ứng dụng VNSC by Finhay. Nội DungBiểu phí giao dịch chứng khoán cơ sởBiểu phí …

themes VNSC By Finhay themes 07-12-2023 10:52:24

VNSC CBTT Thông báo thay đổi nhân sự

Chi tiết theo file đính kèm

themes VNSC By Finhay themes 19-07-2024 9:06:40

[VNSC]_BÁO CÁO TÀI CHÍNH QÚY II/2024

Chi tiết theo file đính kèm

themes VNSC By Finhay themes 18-07-2024 4:52:36

Doanh thu BSR đạt 24.611 tỷ đồng trong quý II/2024

Trong quý II/2024, Lọc hóa dầu Bình Sơn mã chứng khoán BSR có bảo dưỡng tổng lần thứ 5 cho nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Doanh thu ước tính …

themes VNSC by Finhay themes 18-07-2024 4:27:05

Bản tin chứng khoán ngày 18/07: VN-Index đảo chiều cuối phiên, khối ngoại mua ròng trở lại

Hôm nay, thị trường mở cửa khá ảm đạm do ảnh hưởng từ phiên bán tháo hôm qua. Chỉ số chung có lúc đã đánh rơi hơn 10 điểm. Tuy …

themes VNSC by Finhay themes 18-07-2024 4:08:37

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

  • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
  • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngay 
Safe-256

Trải nghiệm đầu tư thông minh
cùng VNSC by Finhay

templates Quét mã để tải xuống
ứng dụng VNSC by Finhay