Cổ phiếu ưu đãi là gì? Cổ phiếu ưu đãi khác gì cổ phiếu thường?

Hiện nay, thị trường chứng khoán đang phát triển ngày càng mạnh mẽ, bao gồm nhiều hình thức đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ…. Tuy nhiên, khái niệm về cổ phiếu ưu đãi vẫn còn khá mới lạ đối với nhiều nhà đầu tư. Vì vậy, bài viết này của VNSC sẽ giới thiệu về cổ phiếu ưu đãi, giúp bạn có thể hiểu rõ hơn về loại cổ phiếu này để đầu tư một cách phù hợp.

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi là một dạng chứng khoán có đặc tính giống cổ phiếu thông thường nhưng mang lại một số quyền lợi đặc biệt cho người nắm giữ. Người sở hữu cổ phiếu ưu đãi cũng trở thành cổ đông của công ty, được gọi là cổ đông ưu đãi.

co-phieu-uu-dai-mang-lai-nhieu-quyen-loi-cho-nguoi-nam-giu

Tùy vào loại cổ phiếu ưu đãi mà người nắm giữ sẽ được hưởng các ưu đãi khác nhau so với cổ đông thông thường. Ví dụ như mức cổ tức cao hơn hoặc quyền biểu quyết nhiều hơn. Trong trường hợp công ty phải giải thể và thanh lý tài sản, cổ đông ưu đãi được ưu tiên chi trả trước cổ đông thông thường nhưng vẫn phải đứng sau những người sở hữu trái phiếu

.

Các loại cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi có 3 loại chính: cổ phiếu ưu đãi cổ tức, cổ phiếu ưu đãi biểu quyết, cổ phiếu ưu đãi hoàn lại và một số loại cổ phiếu ưu đãi khác được quy định trong Điều lệ công ty.

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Loại cổ phiếu này mang lại mức cổ tức cao hơn so với cổ phiếu thường, bao gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Mức cổ tức cố định được trả hàng năm không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức không có quyền tham dự Đại hội cổ đông, biểu quyết các vấn đề liên quan đến công ty, hay đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

Đây là loại cổ phiếu có số phiếu biểu quyết cao hơn so với cổ phiếu thường, được quy định trong Điều lệ công ty. Tuy nhiên, cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi biểu quyết không thể tự do chuyển nhượng cổ phần cho người khác. Thông thường, chỉ Tổ chức Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập mới có quyền nắm giữ và chuyển nhượng cổ phiếu này.

hoi-ve-dieu-kien-de-chia-loi-nhuan-trong-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-hai-thanh-vien-tro-len

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết có hiệu lực trong 3 năm tính kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nghĩa là, trong 3 năm, cổ đông không được phép chuyển nhượng cổ phiếu cho bất kỳ ai. Sau thời gian này, cổ đông có thể chuyển nhượng hoặc thay đổi thành cổ phiếu thường.

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại cho phép cổ đông có quyền yêu cầu công ty trả lại vốn đã góp vào bất kỳ thời điểm nào, tuân theo các điều khoản thỏa thuận trên cổ phiếu. Tuy nhiên, người sở hữu loại cổ phiếu này không có quyền tham gia Đại hội cổ đông, không được biểu quyết trong các vấn đề liên quan đến công ty, và cũng không có quyền đề cử ai đó vào Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát.

Lợi ích từ cổ phiếu ưu đãi đem lại cho nhà đầu tư

Đối với các nhà đầu tư

​​Khi sở hữu cổ phiếu ưu đãi, nhà đầu tư sẽ được hưởng nhiều quyền lợi hơn mà không phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của công ty. Ngoài ra, họ cũng có thể đòi lại phần vốn đã góp nếu công ty giải thể hoặc phá sản. Đối với quyền biểu quyết, cổ đông ưu đãi sẽ có ảnh hưởng lớn hơn đến cơ cấu tổ chức và các hoạt động của công ty.

Đối với công ty cổ phần

Công ty sẽ thu hút thêm vốn từ các nhà đầu tư tiềm năng để phát triển kinh doanh. Hơn nữa, công ty cũng có thể mua lại các cổ phiếu ưu đãi đã phát hành khi chi phí trả cho quyền lợi của chúng quá cao.

Cổ phiếu ưu đãi khác gì cổ phiếu thường?

Dưới đây là bảng so sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi để thấy sự khác biệt giữa hai loại cổ phiếu này

Điểm tương đồng

 • Cả cổ phiếu thông thường và cổ phiếu ưu đãi đều là loại chứng khoán do các công ty cổ phần phát hành, được kiểm soát bởi Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước.
 • Người sở hữu cả hai loại cổ phiếu này đều trở thành cổ đông của công ty phát hành.
 • Cổ đông sở hữu cả hai loại cổ phiếu đều được hưởng lợi nhuận hàng năm của công ty dưới hình thức cổ tức.
 • Vốn góp của cổ đông không được hoàn lại (ngoại trừ trường hợp cổ phiếu ưu đãi được hoàn trả).
 • Cổ đông có trách nhiệm chịu rủi ro liên quan đến vốn góp của họ.

so-sanh-co-phieu-uu-dai-va-co-phieu-thuong

Điểm khác biệt

Tiêu chí Cổ phiếu thường Cổ phiếu ưu đãi
Điều lệ công ty Bắt buộc phát hành Không bắt buộc phát hành
Cổ tức Cổ tức của cổ phiếu thông thường có ít quyền lợi hơn và bị phụ thuộc vào hiệu quả kinh doanh của công ty Cổ phiếu ưu đãi cổ tức có nhiều quyền lợi hơn, được cấp quyền biểu quyết và được ưu tiên trả cổ tức trước cho cổ đông so với cổ phiếu thường
Quyền chuyển nhượng Có quyền chuyển nhượng cho các nhà đầu tư khác Chỉ có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết bị hạn chế chuyển nhượng tự do cho nhà đầu tư khác. Trong khi đó, cổ phiếu ưu đãi cổ tức và cổ phiếu ưu đãi hoàn lại có thể được tự do chuyển nhượng cho người khác
Khả năng chuyển đổi Không được chuyển đổi cổ phiếu thường sang cổ phiếu ưu đãi Cổ phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu thường, tuy nhiên, cổ phiếu ưu đãi biểu quyết chỉ được phép chuyển đổi sau khi đủ 3 năm kể từ ngày phát hành
Khả năng thu hồi tài sản sau khi công ty phá sản Nhận được tiền cuối cùng sau khi công ty thanh lý tài sản Nhận sau những người nắm giữ trái phiếu công ty nhưng trước những người nắm giữ cổ phiếu thường

Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi tính như thế nào?

Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi có thể được tính bằng các công thức sau:

Tỷ lệ cổ tức = Cổ tức đã trả / Lợi nhuận ròng

Công thức này cho biết tỷ lệ cổ tức ưu đãi được tính bằng cách chia cổ tức đã trả cho phần lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phiếu. Điều này cho phép nhà đầu tư tính toán tỷ lệ cổ tức mà họ sẽ nhận được từ cổ phiếu ưu đãi.

Tỷ lệ cổ tức = 1 – Tỷ lệ duy trì

Trong đó, tỷ lệ duy trì được tính bằng công thức (EPS – DPS) / EPS. Ở đó, EPS biểu thị cho lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, và DPS là phần cổ tức trên mỗi cổ phiếu. 

Lưu ý rằng cổ tức của cổ phiếu ưu đãi có thể khác với cổ tức của cổ phiếu thường và được tính theo mức định trước.

Một số lưu ý về cổ phiếu ưu đãi

Cách mua cổ phiếu ưu đãi

Thường thì chỉ có cổ đông hiện tại của công ty mới được mua cổ phiếu ưu đãi. Điều này có nghĩa là, bạn cần sở hữu một số lượng cổ phiếu thông thường nhất định để có quyền mua cổ phiếu ưu đãi. Số lượng cổ phiếu thông thường này được quy định bởi từng công ty. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để mua cổ phiếu ưu đãi là công ty phải phát hành loại cổ phiếu này.

Khi đăng ký mua cổ phiếu ưu đãi

Để phát hành cổ phiếu ưu đãi một cách nhanh chóng và chính xác, các doanh nghiệp thường liên kết với các công ty môi giới chứng khoán. Nhà đầu tư cần thoả mãn một số điều kiện nhất định mới có thể mua cổ phiếu ưu đãi của doanh nghiệp. Do đó, trong trường hợp bạn đạt đủ các điều kiện cần, bạn có thể liên hệ với các công ty chứng khoán để thực hiện thủ tục mua.

khi-nao-nen-ban-co-phieu-uu-dai

Điều kiện trở thành cổ đông ưu đãi

Để trở thành cổ đông ưu đãi, nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Nhà đầu tư phải là cổ đông của công ty và sở hữu số lượng cổ phiếu đạt mức tối thiểu quy định.
 • Nhà đầu tư cần có quyền mua cổ phần ưu đãi. Công ty thường ưu tiên quyền mua cổ phần ưu đãi với giá thấp hơn cho những cổ đông sở hữu số lượng cổ phiếu lớn nhất. Tuy nhiên, số lượng cổ đông được ưu tiên mua cổ phần ưu đãi phải được công ty quy định cụ thể trong thông báo phát hành cổ phiếu ưu đãi. Thông thường, có thể sở hữu cổ phiếu ưu đãi đều là các cổ đông sáng lập của doanh nghiệp.

Đầu tư vào cổ phiếu ưu đãi có thể là một lựa chọn tiềm năng để thu về lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, loại hình đầu tư nào cũng sẽ chứa rủi ro vậy nên bạn cần nghiên cứu kỹ về tình hình kinh doanh của công ty. Nếu nguồn vốn mới không được sử dụng hiệu quả, giá cổ phiếu có thể giảm đáng kể. Do đó, nhà đầu tư cần tăng cường cẩn trọng trước khi quyết định tham gia đầu tư vào loại cổ phiếu này.

themes Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm themes

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

 • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
 • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngay 
Safe-256
themes Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm themes

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Nổi bật

HayBond – Đầu tư an toàn, lợi nhuận hấp dẫn

Chính sách và mô tả sản phẩm dưới đây chỉ đúng ở thời điểm tháng 06/2024. Để nắm được thông tin cập nhật chính xác nhất về sản phẩm, vui …

themes VNSC By Finhay themes 01-06-2024 11:00:02

Danh mục chứng khoán ký quỹ (Margin) tại VNSC by Finhay

Danh sách chứng khoán được giao dịch ký quỹ tại VNSC (Cập nhật tháng 05.2024) Tải về danh mục tại đây

themes VNSC By Finhay themes 02-05-2024 10:15:06

[Cảnh báo] Thận trọng với các hình thức lừa đảo giả mạo VNSC by Finhay

18/03/2024 Kính gửi Quý khách hàng, Hiện nay, chúng tôi đã ghi nhận một số trường hợp lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản qua hình thức chuyển khoản vào …

themes VNSC By Finhay themes 18-03-2024 11:24:37

CEO Chứng khoán Vina tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc cùng lãnh đạo UBCKNN

Ngày 07/3 vừa qua, tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với …

themes Nguyễn Hương Giang themes 11-03-2024 2:28:13

[Cảnh báo] Thận trọng với những trang web giả mạo Finhay và VNSC by Finhay

Nội DungCổ phiếu ưu đãi là gì?Các loại cổ phiếu ưu đãiCổ phiếu ưu đãi cổ tứcCổ phiếu ưu đãi biểu quyếtCổ phiếu ưu đãi hoàn lạiLợi ích từ cổ …

themes VNSC By Finhay themes 30-01-2024 5:19:56

Ra mắt sản phẩm Hoàn tiền mua sắm trên VNSC by Finhay

Từ ngày 07/12/2023, sản phẩm Hoàn tiền mua sắm chính thức được ra mắt trên ứng dụng VNSC by Finhay. Nội DungCổ phiếu ưu đãi là gì?Các loại cổ phiếu …

themes VNSC By Finhay themes 07-12-2023 10:52:24

Quỹ ngoại dự đoán VN-Index lên mức 1700 điểm: Danh mục đầu tư có cổ phiếu lãi 61% trong vòng 1 tháng

Đưa ra nhận định thị trường có thể lên mức 1.700 điểm của Pyn Elite Fund là có cơ sở khi quỹ này sở hữu danh mục ghi nhận lãi …

themes VNSC By Finhay themes 14-06-2024 4:47:37

Bản tin chứng khoán ngày 14/06: VN-Index chỉnh mạnh trong phiên ATC

Sau 2 phiên dừng chân quanh mốc 1.300 điểm mà thiếu lực cầu đẩy giá, hôm nay, thị trường đã có phiên điều chỉnh mạnh. Chỉ trong 30 phút cuối …

themes VNSC By Finhay themes 14-06-2024 3:57:47

Bản tin chứng khoán ngày 13/06: Thị trường suy yếu sau khi chạm mốc 1.300

Hôm nay, thị trường có phần suy yếu hơn sau khi chạm mốc 1.300. Đầu phiên, chỉ số chung mở gap khá mạnh, tăng hơn 8 điểm. Tuy nhiên, chỉ …

themes VNSC By Finhay themes 13-06-2024 3:59:28

Vàng ta là gì? Vàng ta và vàng trắng cái nào đắt hơn?

Hiện nay trên thị trường, hai loại vàng được nhiều người quan tâm nhất là vàng ta và vàng trắng. Mỗi loại vàng đều có những đặc điểm và giá …

themes VNSC By Finhay themes 13-06-2024 11:29:43

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

 • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
 • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngay 
Safe-256

Trải nghiệm đầu tư thông minh
cùng VNSC by Finhay

templates Quét mã để tải xuống
ứng dụng VNSC by Finhay